سرخط خبرها
خانه / خواص گیاهان دارویی / تسکین سردرد های میگرنی با عاقرقرحا

تسکین سردرد های میگرنی با عاقرقرحا

عاقرقرحا
نام‏هاى ديگر: آكركره- آككرا- آكاراكارا- تاغندست.

مشخصات عاقرقرحا:
عاقرقرحا ريشه گياهى است از خانواده Compositae، علفى و چندساله و خيلى كوتاه، بلندى عاقرقرحا از يك وجب هم كمتر است و شبيه بابونه مى‏باشد. برگهاى عاقرقرحا داراى بريدگى‏هاى عميق و باريك و پوشيده از كرك است. طبق گل آنكه در تابستان ظاهر مى‏شود نسبتا بزرگ است، عاقرقرحا دو نوع گل دارد، گلهاى با لوله زردرنگ و گلهاى زبانه‏اى و ماده آن روى آنها سفيد و زير گلها بنفش است. ريشه عاقرقرحا دراز به طول بيست تا بيست و پنج سانتيمتر و به ضخامت حدود يك انگشت مى‏باشد و طعم عاقرقرحا سوزاننده زبان و گرم است. اين گياه بومى آفريقاى شمالى و الجزيره مى‏باشد و در ساير مناطق از قبيل هند، جنوب اروپا و اسپانيا نيز انتشار دارد. نوع آفريقاى شمالى آنكه در الجزيره مى‏رويد از نوع هندى آن مرغوبتر است.

سردرد های میگرنی با عاقرقرحا
سردرد های میگرنی با عاقرقرحا
طبيعت عاقرقرها: عاقرقرحا خيلى و گرم و خشك است‏
تركيب شيميايى عاقرقرحا: اسانس روغنى فرار و پلى‏تورين ياييرترين.

خواص گیاه عاقرقرحا:
1- اگر دو تا چهار گرم عاقرقرحا كوبيده و خورده شود. انسداد مجارى را باز مى‏كند.
سستى و رخوت و استسقاء را درمان مى‏كند، مدرّ و قاعده‏آور است، ترشح شير و عرق را افزايش مى‏دهد، براى لقوه و فالج و رعشه و كزاز و استرخاء مفيد است، درد سياتيك و درد مفاصل را تسكين مى‏دهد.

2- عاقرقرحا را نرم بساييد و با عسل مخلوط كنيد و در دهان نگه داريد بعد بخوريد، يا آن را نيمكوب نموده و بجوشانيد و چندين بار آب آن را در دهان نگه داريد بعد بخوريد. لك قهوه‏اى زبان كه مثل خون‏مردگى است را درمان مى‏كند.
3- هرگاه سردرد ميگرن يا درد نيمه‏سر شروع مى‏شود. سر يك تكه از عاقرقرحا را مانند سيگار آتش بزنيد تا بسوزد و دود كند و دود عاقرقرحارا به هر دو سوراخ بينى بينى بكشيد، تسكين مى‏يابد.
4- براى درمان لكنت زبان يا براى باز شدن زبان كودكان چهار مثقال از عاقرقرحا را نيمكوب‏ نموده و دم كنيد، بعد آب صاف‏ كرده آن را با نبات شيرين سازيد و روزى سه بار هر مرتبه يك قاشق مرباخورى به او بخورانيد.
5- ماليدن ضماد عاقرقرحا در استعمال خارجى براى دردها و بيمارى مفاصل و اعصاب و درد سينه مفيد است.
6- ماليدن پودر عاقرقرحا با روغن زيتون براى درمان كزاز و استرخاى مزمن و اعضاى بى‏حس‏شده بدن و بى‏حسى عضلات مفيد است.
7- جويدن عاقرقرحا خصوصا با مصطكى و همچنين دميدن گرد آن در بينى، انسداد مجارى بين بينى را باز مى‏كند.
8- ريختن قطره آنكه مخلوط با روغن گل سرخ باشد در بينى براى تسكين سردرد و درد شقيقه شديد بلغمى مفيد مى‏باشد.
9- عاقرقرحا را در سركه بخيسانيد و موقع دندان‏درد درون سوراخ دندان بگذاريد، آن را تسكين مى‏دهد.
10- اگر عاقرقرحا را در دهان بجويد و يا گرد آن را زير زبان بپاشيد و نگهداريد. رطوبتهاى موضع را خشك مى‏كند و لكنت زبان را كاهش مى‏دهد، نگهداشتن آن پاى دندانها سستى دندان را محكم مى‏كند.
11- مزمزه يا قرقره آن با سركه براى ديفترى نافع است.
12- گردشده عاقرقرحا را با عسل مخلوط كنيد و انگشت‏پيچ درست كنيد و بخوريد. سرفه كهنه بلغمى سرد را آرام مى‏سازد، براى تقويت نيروى جنسى سردمزاجان مفيد مى‏باشد.
13- هربار دو گرم از گیاه عاقرقرحا را بكوبيد و بخوريد. مسهل بلغم است و اسهال بلغمى را درمان مى‏كند.

14- روغن گیاه عاقرقرحا را قبل از هم‏بستر شدن بر قضيب بماليد، محرك است و در صورتى كه بخواهيد، انزال را سريع مى‏كند.
15- اگر كسى گرد گیاه عاقرقرحا را با نشادر نرم مخلوط كند و بسايد و بر كام و دهان بمالد مانع سوختن دهان از آتش مى‏شود، در اين صورت بازيگران براى اجراى نمايش با آتش مى‏توانند از آن استفاده كنند.
16- گیاه عاقرقرحا را با خردل به اندازه مساوى بساييد و به لثه‏ها بماليد و لثه را با آن بشوييد، پيوره را درمان مى‏كند اين عمل را تا بهبودى هر روز ادامه دهيد.
17- مقدارى از كوبيده‏شده گیاه عاقرقرحا را در سركه بجوشانيد و پاى دندان پوسيده بگيريد. از پيشرفت پوسيدگى جلوگيرى مى‏كند.
18- گیاه عاقرقرحا را بجوشانيد و آب آن را پاى دندانهايى كه به علت ناراحتى‏هاى لثه سست مى‏شوند روزى چند بار بگيريد. دندانها را محكم و لثه‏ها را مداوا مى‏كند.
19- گیاه عاقرقرحا را نيمكوب نموده و در روغن زيتون بجوشانيد و نگهداريد. اين روغن را در بينى افرادى كه مبتلا به سردردهاى شديد سردمزاج باشند بچكانيد، درد را نقصان مى‏بخشد.
20- گیاه عاقرقرحا را نرم بكوبيد و با زرده تخم‏مرغ مخلوط كنيد و بر كمر ببنديد و سه روز تكرار كنيد. كمردرد كهنه را درمان مى‏كند.

منبع:اسرار گياهان دارويى

همچنین ببینید

کمر درد

ضماد کمر درد برای درمان کمر درد

ضماد کمر درد برای درمان کمر درد و درد سیاتیک و پشت درد این ضماد …