سرخط خبرها
خانه / خواص گیاهان دارویی / جاروی روده ها با خوردن نخود

جاروی روده ها با خوردن نخود

نخود گياهى است از تيره سبزى آساها (پروانه‏واران) و از دسته پيچى‏ها كه يك ساله است و ارتفاع بوته‏هايش در حدود 50 سانتى‏متر است. نخود داراى گونه‏هاى مختلف است.

خواص نخود
خواص نخود
نخود اسم فارسى است و به عربى حمص و به تركى بولچاق و به يويانى واربايس و به هندى چنه و سبز آن را بونط گويند و آن برى و بستانى مى‏باشد. و نوع بستانى چند قسم مى‏باشد: سفيد و سرخ و سياه و كرسنى. و بعضى گويند برى را كرسنى نامند.
شيخ الرئيس نخود سفيد را گرم و خشك در اول نوشته است. نزد بقراط سبز تازه آن تر در اول است. قوت آن تا سه سال باقى مى‏ماند.
نخود سياه نافع ورمهاى گرم و سخت و ضماد آب پخته آن با عسل نافع ورم خصيتين است و روغن آن نافع حكه و قوبا است.
خوراك و ماليدن نخود نافع اعضاء سست شده و بيماريهاى ناشى از سردى مى‏باشد.
نخود را جويده و در چشم بگذارند ظفره چشم را نفع دهد. نخود بهترين غذا براى ريه مى‏باشد. البته بطور حريره بهتر است. خوراك آن نافع استسقا و يرقان سدى و كبدى، مولد خون و چاق كننده بدن است، موقع پختن، آن را زياد حركت ندهند، زيرا دو ماده از آن جدا مى‏شود. نيز آب پخته شده بهتر از جرم نخود است.
نخود را بايد در وسط غذا ميل كرد تا خوب هضم شود. آشاميدن آب پخته نخود سياه با روغن بادام تلخ و روغن ترب و كرفس سنگ كليه و مثانه را بشكند و اخراج جنين نمايد.
نخود منى را زياد مى‏كند. خوراك نخود توليد باد و نفخ كند. خوراك آب پخته اقسام آن ملين شكم و مفتح سدد كليه است خصوصا سياه و كرسنى. گفته‏اند اگر يك مشت آن را در سركه بخيسانند و ظهر آن را ميل نمايند كرم شكم را از بين مى‏برد بخصوص نخود برى.
خوردن برشته نخود كه سرد نشده باشد جهت بواسير خونى مفيد و ماليدن انواع آن نافع سردرد و زردى صورت و بى حسى اعضا و امراض مفاصل است. نخود مضر زخم مثانه است و مصلحش خشخاش است مولد باد و نفخ است و سنگين مى‏باشد و مصلحش زيره و شوید(شبت) و گلقند است. نوشيدن آب بعد از خوراك نخود خيلى ضرر دارد.
روغن نخود، گرم و خشك در سوم است، تند و با قوت نافذه و مقوى مو و باه است و جهت تسكين درد دندان و لثه و دردهاى سرد و جذام خيلى مفيد است. «1»
خوردن و پاشيدن آب نخود در زدودن كك و مك و زيبا كردن رنگ مؤثر است. علاج درد پشت است. جوشهاى تر سر را از بين مى‏برد. آب نخود را اگر ناشتا خورند در برخيزاندن ذكر بسيار قوى است. نخود گرفتگى كليه را باز مى‏كند. «2»
نخود سبز مجارى ادرار را پاك مى‏كند و براى سوزاك مفيد است داراى فسفر، پتاسيم، آهن، نشاسته، قند و اسيد فسفريك مى‏باشد. نيروبخش، خون و اعصاب مغز را تقويت مى‏كند. «3»
خوردن نخود برشته تازه كه سرد نشده باشد براى بواسير خونى نافع است. نخود را يك شب در سركه بخيسانيد و صبح ناشتا ميل كنيد ولى در آن روز چيز ديگر ميل نكنيد براى كشتن كرم معده بسيار مجرب است در آب نخود جوشانده بنشينيد براى اصلاح امراض مقعد و تنقيه رحم و اخراج كرم و شكم و مقعد بهترين دواست. «4» نخود سياه جوشانده ميل كنيد تحليل باه است. «5»
نخود سبز داراى ويتامين C, B, A مى‏باشد و در حكم جارويى است كه روده را از جمع شدن فضولات مسموم در آن پاك مى‏كند. «6»
نخود سبز
نخود سبز
خوردن آب جوشانده نخود با قدرى نمك مقطع لزوجات و مفتح شده و مدر بول خصوصى براى درد سينه و ريه نافع است. «7»
اگر نخود را برشته كرده آن را بكوبند و پودرش را به بيمار مخصوصا كودكانى كه به ‏اسهال مبتلا شده‏اند بدهند مدفوع آنان طبيعى گشته و شفا مى‏يابند و جوشانده آن را هم براى رفع سنگ مثانه استفاده مى‏كنند.
برگرفته از:
(1)- محيط اعظم، ج 4، ص 152؛ تحفه حكيم، ص 92؛ قرابادين كبير؛ ص 183؛ صيدنه، ج 2، ص 825.
(2)- قانون در طب، ج 2، ص 155.
(3)- اسرار خوراكيها، ص 240.
(4)- راهنماى نجات از مرگ مصنوعى.
(5)- گلها و گياهان شفابخش، ص 115.
(6)- اعجاز خوراكيها، ص 131.
(7)- راه نجات از مرگ مصنوعى، ج 4، ص 135.

همچنین ببینید

سدر

تقویت و رشد مو با سدر

تقویت و رشد مو با سدر سدر تقویت کننده موی سر است سدر دراز کننده …