سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / درمان کک مک با گیاهان دارویی

درمان کک مک با گیاهان دارویی

“کک مک” رنگ‏دانه‏هاى نقطه‏اى شكل كه در سطح بدن كمتر و در صورت بيشتر ديده مى‏شوند ملانين يا رنگ‏دانه پوست است كه به علل نامعلومى بدين شكل تظاهر مى‏نمايد. آنها كه سطحى بوده و تازه شروع شده باشند به درمان جواب مثبت مى‏دهند. اما آنها كه كهنه و در عمق پوست نشسته‏اند مقاوم‏ترند، آنچه باعث زياد شدن و پررنگ شدن آنها مى‏گردد عبارت است از تابش آفتاب و نور خورشيد خوردن غذاهاى محرك مثل تخم مرغ ، فلفل، بادنجان، گوجه‏فرنگى و بعضى‏ها معتقدند خوردن مغز كله گوسفند در ازدياد آنها مؤثر است.

درمان گیاهی کک مک
کک مک

درمان کک مک با گیاهان دارویی

“کک مک” را میتوان با پونه كوهى درمان کرد جهت درمان کک مک پونه را نرم ساييده در سركه حل كرده بمالند و هفته ای چند بار به مدت 2 دقیقه بر صورت بگذارید

پوست كدو را نرم كوبيده با سركه به صورت خمير درآورده ضماد كنند. اگر مقاوم بوده و از بين نروند زرنيخ زرد نيم قسمت، كندش يك قسمت با آب خمير كرده ضماد نمايند. قبلا بايستى صورت را با آب گرم بشويند. (مثلا زرنيخ 1 گرم- كندش 2 گرم)

نسخه گیاهی برای لك صورت و “کک مک”

آرد نخود 20 گرم‏

تخم ترب 30 گرم‏

آرد باقلا 20 گرم‏

سياه‏دانه 30 گرم‏

نرم كوبيده با آب انجير به صورت ماسك بمالند.

نسخه گیاهی دیگر:

كندر، بوره قرمز، آهك، موم و عسل، موم را با عسل بر آتش گذار تا موم در عسل مى‏گدازد. بقيه داروها را در آن عسل بسرش و بر لكه بگذار و هر سه روز يا چهار روز يا پنج روز آن را عوض كن! دارو در اين مدت بر لكه ماندگار باشد. اين دارو اثر خون‏مرده و حتى خال خال‏كوبى را مى‏زدايد و از بين مى‏برد.

اينك چند داروى تركيبى جهت درمان “کک مک” كه در اين زمينه بسيار بهره رسانند.

بورك و كتيرا را در اندازه برابر درهم بسرش و قرصهايى از آن بساز و هرگاه خواستى به كار برى، قرص را در سركه حل كن و اول جاى لكه را با صابون بشوى و بعدا سركه‏اى را كه قرص كتيرا و بورك در آن حل شده است بر لكه بمال!

پوست كدوى خشكيده خردشده ساييده را با كمى زعفران مخلوط کرده و با کمی سرکه ضماد کرده بر کک مک بگذارند

نسخه گیاهی دیگر برای درمان “کک مک”:

-گل كريتى (گلى دارويى كه از جزيره كريت مى‏آورند) و پنبه‏دانه در آب صابون مخلوط شوند و بر جاى لكه بمالند، كك‏مك و جوشهاى پوست را مى‏زدايد.

-ته‏نشين روغن زيتون بر آتش سوخته، آرد گاودانه و آرد لوبيا گرگى هر سه در اندازه برابر باهم مخلوط شوند و بر لكه بمالند.

داروهاى سبك و سهل الوصول كه در علاج برش و نمش و هر نوع اثر زشت‏كننده صورت مفيدند از اين قرارند:

-لعاب به‏دانه با زعفران كه بر لكه مالند. تخم كدو با آب‏پز شنبليله مخلوط شود و بر “کک مک” بمالند.

-بزر ترب و خردل را بياورند و با انجيرى كه در سركه خيسيده باشد درهم بسرشند و بر لكه ناشى از خون‏مرده در زير پوست گذارند.

-دارويى گیاهی كه از زرنيخ و خردل مى‏سازند، اگر در حدى باشد كه پوست نازك را از جاى لكه بركند ولى زخمى نسازد، لكه “کک مک” را مى‏زدايد.

-كوشنه و دارچين با آب گرفته از پرهاى زرد كاجيره درهم بکوبند و بر “کک مک” بمالند.

-خاك معدن جيوه، بزر خربزه، پيوند مريم و مر درهم مخلوط شوند و بسرشند و بر “کک مک” بمالند.

-مقل، بزر ترتيزك آبى در آب گرفته از پرهاى زرد كاجيره بسرشند و بر “کک مک” به كار برند.

-مقل و سركه درهم آميزند و بر “کک مک” بمالند.

هرگاه اين داروها در حين استعمال بسيار درد گزشى داشتند، آنها را از لكه پاك كن و دوباره بگذار!

پيازه زعفران و پياز نرگس را درهم بکوبند و بر”کک مک” بگذار!

برگرفته از کتاب قانون (ترجمه شرفكندى)، ج‏7، ص: 156