سرخط خبرها
خانه / تشنه داری / بررسي اثر التيام بخشي عصاره هيدروالكلي گياه تشنه داري(Scrophularia striata) برروي زخم باز پوستي خرگوش

بررسي اثر التيام بخشي عصاره هيدروالكلي گياه تشنه داري(Scrophularia striata) برروي زخم باز پوستي خرگوش

چکیده

مقدمه: گــــياه تشنــه داری كه در مناطقي از استان ایلام مي رويد سالهاست که به صورت تجربی در درمان بیماری های مختلف از جمله کمک به بهبود زخم به كار مي رود با اين وجود مطالعه زيادی روی آن صورت نگرفته است. به همين منظور در اين پژوهش اثر عصاره هيدروالكلي اين گياه بر روي ترميم زخم پوستي بررسي شده است.

تشنه داری

مواد و روش ها: پس از جمع آوري و خشك نمودن قسمت هاي مختلف گياه، عصاره هيدروالكلي آن به روش خيساندن تهيه و تغليظ گرديد. براي مطالعه از 36 راس خرگوش نيوزلندي نر و ماده در محدوده وزني 06/2–200/1 كيلوگرم استفاده شد. طبق روش cross و همكاران زخم هايي به ابعاد 2×2 سانتي متر بر روي پوست پهلوي خرگوش ها ايجاد گرديد و سپس به شش گروه شش تایی تقسيم گردیدند: گروه اول به عنوان شاهد بدون درمان نگهداری شد، در گروه دوم از اسرين(شاهد منفی)، گروه سوم از پماد فني توئين 1 درصد(شاهد مثبت) و در سه گروه ديگر از پمادهای ساخته شده از گياه تشنه داري با غلظت هاي 2 درصد، 5 درصد و 10 درصد وزني- وزني در پايه اسرين دوبار در روز استفاده گرديد. براي بررسي روند ترميم زخم ها هر روز كناره هاي زخم اندازه گيري گردید و درصد بهبودي زخم گروه هاي مختلف طي تمام روزهاي درمان بر اساس آزمونone way ANOVA و Tukey با يكديگر مقايسه شدند. به منظور مطالعات بافت شناسي، در روزهای هفتم و پایان درمان هر گروه نمونه هايی از ضخامت كامل زخم ها برداشته شد.

یافته های پژوهش: در بررسي انجام شده متوسط زمان ترميم كامل زخم در گروه هاي بدون درمان و درمان شده با اسرين 21 روز، با پماد فني توئين 1 درصد، 16 روز و با پمادهاي 2 درصد، 5 درصد و 10 درصد گیاه تشنه داری به ترتيب 18، 17 و 16 روز بود. در بررسی بافت شناسی نیز علائم بهبود و تکامل بافت پوست در درمان با عصاره تشنه داری کامل تر بوده است.

بحث و نتيجه گيری: تمامي گروه هاي درماني اختلاف معني دار آماري(05/0< P) با گروه هاي دریافت کننده اســـرين و گروه شاهد داشتند اما نتايج آماري و بافت شناسي نشان مي دهد كه پماد تشنه داري 10 درصد نسبت به بقيه گروه ها بهترين اثر را در ترميم زخم پوستي خرگوش داشته است. با توجه به مطالعات ميكروسكوپي و ماكروسكوپي احتمال مي رود مشخص گردد كه اجزاء موثر گياه تشنه داري موجب تحريك ساخت كلاژن و انقباض سريعتر زخم، رگ زايي، اتساع عروقي و همچنين كاهش التهاب، خونريزي و ادم زخم مي شود.

واژه های کلیدی: التيام زخم، عصاره هيدروالكلي، گياه تشنه داري، پوست، خرگوش

جهت دانلود کامل مقاله

مقاله تشنه داری