سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / سقط جنین در صورت اضطرار

سقط جنین در صورت اضطرار

سقط جنین در صورت اضطرار در طب سنتی
گاه مسائلى از قبیل در خطر بودن جان مادر پیش مى‏ آید که به ناچار باید سقط جنین نمود.
اگر تشخیص داده شود که جنین ناقص مى ‏باشد در این صورت باید اقدام به سقط جنین نمود.

سقط جنین
سقط جنین
نسخه ‏هاى سقط جنین زیر با توجه به توان بیمار قبل و بعد از پاره شدن کیسه آب قابل استفاده است و پزشکان مى‏ توانند بدون نگرانى در مواقعى که اقدام به سقط را لازم مى ‏بینند از آنها استفاده کنند.

داروهاى خوردنى را همراه با فرزجه (شیاف) سقط جنین باید مصرف نمود.
نسخه سقط جنین‏
مّرصاف، جاوشیر، حلتیت، سکنجبین از هرکدام یک جزء، سداب خشک، مشک طرامشیع، اذخر، ابهل، میعه از هریک ۲ جز.
داروها را بکوبید و نرم کنید و قرص بسازید و هر روز حدود یک مثقال کمتر یا بیشتر با شنبلیله پخته میل کنید.

اگر همراه این قرص داروى ۲۱ قسمتى که قبلا ذکر کردیم به مقدار نیاز میل کنید بهتر برای سقط جنین نتیجه خواهید گرفت.

مصرف روزانه حدود ۱- ۲ گرم پودر گنه ‏گنه به اخراج جنین و سقط جنین کمک شایانى مى‏ کند. یا پودر گنه‏ گنه همراه با خربق سفید خارج ‏کننده جنین است.

خوردن روزانه تا ۱۵ گرم اشنان سقط جنین می کند و ۳۰ گرم آن قاتل انسان و ۳ گرم آن مدر حیض است.

شیاف سقط جنین‏:
این شیاف باعث دفع جنین مرده یا زنده مى‏ شود.
اشنان فارسى، عاقرقرحا، شونیز، سداب، فراسیون‏
داروها را مساوى بگیرید و بکوبید و نرم کنید و با زهره گاو شیاف بسازید.

شیاف سقط جنین‏ دیگر:
اشنان و شکوفه کلم را بکوبید و نرم کنید و با آب خمیر کرده استعمال کنید.

شیاف سقط جنین‏ دیگر:
علاوه بر سقط جنین، از باردارى نیز جلوگیرى مى ‏کند.
مرصاف، جاوشیر، خربق سفید، فرفیون‏
مساوى بگیرید و با زهره گاو بصورت شیاف درآورید و موقع حاجت در زهدان بگذارید.

شیاف سقط جنین‏ دیگر:
قطران، ۳ گرم، محموده یک گرم‏
درهم آمیخته و به پشم پاره بردارند.

شیاف سقط جنین‏ دیگر:
اشنان، عرطنیثا، قطران، شحم الحنظل، اوشق، قثاءالحمار، خربق سیاه، مویزج، نوشادور، زرلوند، تخم مازریون، روغن بید انجیر، جاوشیر، سکنجبین، مرصاف.

داروها را کلا و بعضا با زهره گاو پس از کوفتن و بیختن ممزوج کنید و فرزجه (شیاف) بسازید و استعمال کنید.

گویند ضماد سرگین گاو زیر ناف باعث اخراج جنین مرده و مدت بیشتر باعث قتل جنین زنده مى ‏شود.