سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / درمان برص با گیاهان دارویی

درمان برص با گیاهان دارویی

اگر مبتلا به لك‏هاى برص یا Vitiligo (لك‏هاى سفيد) شده‏ايد، ضمن پرهيز از خوردن ذرت، شير، لبنيات، ماهى و خوراكى‏هايى كه طبيعت آن‏ها سرد هستند و همچنين خوردن آب زياد و غذاهاى شب‏مانده، بايد از خوراك‏هايى كه موافق اين بيمارى هستند زياد استفاده كنيد، مانند: آش گشنيز با آب‏غوره، آش تمر هندى، آش سماق، آش زرشك، آش آلو، آب‏ليمو، آب‏غوره، آلو، زرشك، غازياقى و ايارج فيقرا. ضمنا بوييدن گل نرگس هم مفيد مى‏باشد.
براى درمان برص مى‏توانيد زنيان و باديان را به نسبت مساوى و به اندازه‏ى هر دوى آن‏ها تخم كرفس مخلوط كنيد و هر روز صبح يك قاشق غذاخورى از آن را بجوشانيد و آب صاف‏كرده‏ى آن را قبل از صبحانه بنوشيد و هفته‏اى يك روز از آن استفاده نكنيد و به جاى آن، صبح ناشتا يك قاشق شربت‏خورى اطريفل كبير بخوريد و در طول همان روز هم سه مرتبه، هربار مقدارى مرباى هليله ميل فرماييد.

درمان برص با گیاهان دارویی
درمان برص با گیاهان دارویی
درمان برص با گیاهان دارویی
نسخه ترکیبی شماره یک جهت درمان برص با گیاهان دارویی:
زفت، خردل، خربق سفيد، خربق سياه، مويزج، كندش، آهك، زرنيخ، اوشق، بورق، پياز عنصل خشك، شيطرج، عاقرقرها، سياهدانه، گوگرد زرد و پوست ريشه‏ى كبر را به نسبت مساوى نرم بساييد، بعد با روغن تخم كتان مخلوط كنيد و روزى سه مرتبه روى لك‏ها بماليد و لك را در معرض نور مستقيم خورشيد قرار دهيد تا سرخ رنگ شود و بعد آن را با سركه بشوييد.
نسخه ترکیبی شماره دو جهت درمان برص با گیاهان دارویی:
زراريح، فضله‏ى كبوتر، تخم ترب و فرفيون را نرم بساييد، بعد با مقدارى سركه و مقدارى عسل مخلوط كنيد و بماليد و مدتى صبر كنيد تا روى لك بماند و كمى ايجاد زخم كند و پس از اينكه زخم ايجاد شد از داروهاى ترميم زخم استفاده كنيد.
نسخه ترکیبی شماره سه جهت درمان برص با گیاهان دارویی:
رناس، مرمكى، نيل، رنگ‏برگ، شيطرج و براده‏ى آهن را نرم بساييد و با كمى سركه مخلوط كنيد و بماليد.
نسخه شماره یک جهت درمان برص با گیاهان دارویی:
هر روز بادمجان پخته شده‏ى له شده را روى لك‏ها ضماد كنيد و قبل از هربار مصرف، موضع را با آب جوشانده‏ى مازو يا آب زاج بشوييد.
نسخه شماره دو جهت درمان برص با گیاهان دارویی:
اگر مقدار لك برص كم است روى آن تيزاب بماليد، پس از چند روز حالت يك لايه‏ى خشك را ايجاد مى‏كند و بعد درمان مى‏شود.

چند نسخه ترکیبی خوب جهت درمان برص با گیاهان دارویی:
جهت درمان برص گوگرد زرد و گوگرد سفيد را به نسبت مساوى با كمى روغن زيتون مخلوط كنيد و هر شب بماليد.

جهت درمان برص بورق، خربق سياه، مازريون و فلفل سياه از هر كدام 10 گرم، همه را نرم بساييد، بعد در سركه ريخته و بپزيد و پس از پخته شدن، زاج، براده‏ى آهن، بوره‏ى سرخ و كف دريا از هركدام 5 گرم را با 10 عدد زراريج بساييد و بعد همه را مخلوط كرده و اول موضع را با نطرون بشوييد، بعد آن دارو را روى لك‏ها برص ضماد كنيد.
باعث مى‏شود كه پوست حالت زخم به خود بگيرد كه در اين صورت بايد پس از آن از داروهاى ترميم زخم استفاده شود.

جهت درمان برص گل گاوزبان، تخم ترشك، غازياقى، شاهتره، كشمش و جو از هركدام 50 گرم، بادرنجبويه و غافث از هركدام 30 گرم، ريشه‏ى خطمى، ريشه‏ى مجو و رازيانه از هركدام 40 گرم و تخم خرفه، تخم كاهو، تخم كاسنى، تخم گشنيز، سنامكى و بسفايج از هر كدام 10 گرم، همه را نيم‏كوب كرده و به پنجاه قسمت تقسيم كنيد و هر روز يك قسمت از آن را بجوشانيد و قبل از هر غذا يك‏سوم از آب صاف‏كرده‏ى آن را بنوشيد و پوست هليله‏ى زرد، پوست هليله‏ى كابلى، هليله‏ى سياه، قاريقون، ريوند چينى، اذخر مكى و زنجبيل از هر كدام 10 گرم، همه را نرم بساييد و بعد از هر غذا يك قاشق چاى‏خورى از آن را كفلمه كنيد و در مدتى كه مشغول معالجه هستيد، روزى سه مرتبه روى لك‏ها روغن تخم شلغم بماليد.

جهت درمان برص دار فلفل، اگير تركى، كندر، پوست هليله‏ى زرد، حب القار، مصطكى و زرآوند از هركدام 10 گرم، همه را نرم بساييد، بعد با 500 گرم عسل مخلوط كنيد و صبح و ظهر و شب، هر مرتبه يك قاشق شربت‏خورى از آن را ميل فرماييد.

جهت درمان برص سليخه، سعد كوفى، ميخك، فلفل سياه، برنگ كابلى، تربد، شكر سرخ، جوز هندى و تخم نيلوفر از هر كدام 20 گرم، همه را نرم بساييد و با 1 كيلو عسل مخلوط كنيد و صبح و ظهر و شب، هر مرتبه يك قاشق شربت‏خورى از آن را ميل فرماييد.

جهت درمان برص شوره‏ى قلم يك برابر و زاج سياه دو برابر، هر دو را با كمى تيزاب مخلوط كنيد و روى لك‏ها برص بماليد.
جهت درمان برص هر روز صبح ناشتا 5 گرم تخم شاهى كوبيده شده را با نيم يا يك ليوان شير بز بخوريد و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه به اندازه‏ى يك مغز فندق ترياق كبير بخوريد.

برای درمان برص غازياقى، رناس و شيطرج را نرم بساييد و با كمى سركه مخلوط كنيد و بماليد.

برای درمان برص تخم شاهى، خون خشك پرستو و لاجورد را نرم بساييد، بعد با سركه مخلوط كنيد و بماليد.

برای درمان برص پوست كدوى خشك، كف دريا، خون كبوتر خشك و سياه‏دانه را نرم بساييد، بعد با كمى سركه مخلوط كنيد و بماليد.

برای درمان برص ريشه‏ى درخت انجير را نرم بساييد و با كمى سركه مخلوط كنيد و بماليد.

برای درمان برص صندل سرخ و زاج سبز را نرم بساييد، بعد با آب‏ليمو مخلوط كنيد و بماليد.

برای درمان برص جدوار را نرم بساييد و با كمى سركه مخلوط كنيد و بماليد.

برای درمان برص كندش را بسيار نرم بساييد، بعد با كمى عسل مخلوط كنيد و بماليد.

برای درمان برص نشادر را با كمى روغن گل يا زرده‏ى تخم‏مرغ‏ خام مخلوط كنيد و بماليد.

برای درمان برص تنطوريد را به موضع بماليد، بعد در آب سرد شستشو دهيد و آن‏قدر تكرار كنيد تا كاملا مرتفع شود.

برای درمان برص در حمام حنا و نوره را به ميزان مساوى مخلوط كرده و روى آن بماليد و كمى صبر كنيد، سپس بشوييد و پس از حمام، آب ترب خام را با سكنجبين مخلوط كنيد و ميل فرماييد و اگر استفراغ كرديد مقدارى آب‏ليمو بخوريد.
برای درمان برص پوست كدو را خشكانده و بسوزانيد و خاكسترش را با سركه مثل خمير درآورده و شب‏ها بر آن بماليد.
برای درمان برص هر شب ماميران را با عسل يا سركه بر آن بماليد.
برای درمان برص گل خطمى سفيد را بخيسانيد، بعد با جوش‏شيرين خمير كرده و شب‏ها بر آن بماليد.
برای درمان برص شب‏ها سماق، فضله‏ى گنجشك و سركه را با هم مخلوط و بر آن ضماد كنيد.
برای درمان برص فضله‏ى كبوتر، آرد گندم و نفت سياه را باهم مخلوط كرده و چند روز، روزى دوبار بر آن ضماد كنيد.
برای درمان برص ساق و برگ سماق را جوشانده و له كنيد، بعد با عسل مخلوط كرده و شب‏ها آن را بر موضع ضماد كنيد.
برای درمان برص شب‏ها ضماد سياه‏دانه‏ى كوبيده را بماليد و روزى چند بار خود سياه‏دانه را بو كنيد.
برای درمان برص در صورت امكان شب‏ها كمى آب منى بر آن مالش دهيد و هر روز سياه‏دانه را با سركه بخوريد.
برای درمان برص بادنجان را بجوشانيد، بعد بكوبيد و با روغن زيتون مخلوط كنيد و باز بجوشانيد تا آب آن كاملا بخار شود و آنچه مى‏ماند مثل مرهم، شب و روز دايم روى آن گذاريد تا بهبود يابد.

برای درمان برص پنج روز نهار آش آب‏غوره خورده و پس از آن 10 گرم قند بخوريد، روز بعد 10 گرم گل سرخ را با آبدوغ خيار ميل كرده و سه مرتبه اين كار را تكرار كنيد، بعد از روز آخر كه روز هجدهم مى‏شود، هر روز 10 گرم غارياقى خشك را با عسل مخلوط كرده، بخوريد و چند روز ادامه دهيد و از خوردن لبنيات و ترشيجات در روزهايى كه غازياقى مى‏خوريد بپرهيزيد و همراه با خوردن غازياقى خنكى‏هاى زياد ميل كنيد.

برای درمان برص اول مسهل قوى بخوريد، بعد 5/ 3 گرم بزر غازياقى، نيم گرم زنجفيل، نيم گرم عاقرقرها و نيم گرم ريشه‏ى درخت توت كوبيده را با عسل مخلوط كنيد و بخوريد و همان موقع موضع را عريان كرده و در آفتاب گذاريد تا خوب عرق كند و اصلا آب نخوريد و اين كار را تا 15 روز انجام دهيد و پس از سه روز جوش‏هايى مثل آبله روى لكه پيدا مى‏شوند كه علامت بهبودى است، بازهم ادامه دهيد.

برای درمان برص برگ غازياقى تازه را بكوبيد و با نرم شده‏ى دانه‏ى خشخاش مخلوط كنيد و شب‏ها مانند خمير بر روى سفيدى‏ها ببنديد.

برای درمان برص سير يا موسير را در نشادر بكوبيد و روى آن بماليد و اين كار را هر شب تكرار كنيد.

برای درمان برص مخلوطى از پياز، عسل، نمك و باروت را روى آن گذاريد.

برای درمان برص شب‏ها مقدارى موم و همان اندازه روغن و سه برابر موم و روغن آب كنگر را مخلوط كرده و روى آن گذاريد.

برای درمان برص هر روز غازياقى را با برنج بپزيد و مانند سبزى‏پلو بخوريد.

برای درمان برص هر شب سوسن زرد را بر آن ضماد كنيد.

برای درمان برص يك مثقال زفت را در سركه حل كنيد، بعد پنج مثقال آرد نخود سفيد و شيطرج و عاقرقرها از هركدام دو مثقال را نرم كرده و با آن‏ها مخلوط كنيد و شب‏ها روى آن بماليد.

برای درمان برص دو مثقال سياه‏دانه و 1 مثقال گل ارمنى را بكوبيد و با يك استكان سركه مخلوط كرده و شب‏ها روى آن بماليد.

برای درمان برص روغن زرده‏ى تخم‏مرغ را بگيريد و نشادر، كف دريا و زاج سبز كوبيده را در آن حل كنيد و شب‏ها بماليد و انيسون، باديان و تخم كرفس را جوشانده، آبش را با سكنجبين مخلوط كرده و صبح‏ها بخوريد.

برای درمان برص خربق سياه و سفيد، خردل، كشمش كولى، كندش، زرنيخ سرخ، اوشق، گل ارمنى، پياز عنصل، شيطرج، عاقرقرها، سياه‏دانه، گوگرد زرد و پوست ريشه‏ى كبر را مى‏توانيد هم جداجدا و هم مجموعا به صورت ماليدنى به كار بريد.

برای درمان برص يك مثقال مويزك را نرم كرده و در سركه حل كنيد، بعد نوره، كندش، شيطرج هندى، تخم خردل، شحم حنظل و خربق سياه و سفيد از هركدام 1 مثقال را نرم كرده و در سركه‏ها مخلوط كنيد، اول با يك تكه پارچه‏ى تميز خوب محل بيمارى را ماساژ دهيد تا قرمز شود، بعد داروى فوق را روى آن بماليد و هر روز اين كار را ادامه دهيد.

برای درمان برص استخوان ساق پاى خوك را بسوزانيد و بكوبيد، بعد با عسل مخلوط كرده و شب‏ها بر آن ضماد كنيد.

برای درمان برص برگ‏هاى گل كلم را بكوبيد و با سركه مخلوط و هر شب بر آن ضماد كنيد.

جهت درمان برص هر شب روغن برگ ترب را روى آن‏ها بماليد.

جهت درمان برص يك مثقال كندش كوبيده را با يك استكان خون كبوتر و يك استكان سركه مخلوط كرده و هر شب روى آن مالش دهيد و بخوابيد.

جهت درمان برص ريشه‏ى كبر، شيطرج هندى، تخم ترب سياه، گل ارمنى، قسط تلخ و خردل سرخ، همه را نرم و با سركه مخلوط كرده و شب‏ها روى آن بماليد.

جهت درمان برص شيطرج، عاقرقرها، مازو، خردل سرخ، گل شقايق، مرمكى و كمى زرنيخ را كوبيده و در خون بز حل كنيد و بماليد.

جهت درمان برص تخم ترب، مرمكى، كتيرا، قسط تلخ، قطران، زاج سبز و گوگرد زرد را كوبيده و با سركه مخلوط كنيد و هر شب روى آن بماليد.

جهت درمان برص خردل سرخ، خربق سياه و سفيد، مويزك، كندش، آهك آب نديده، پياز عنصل، شيطرج، فرفيون، عاقرقرها، قاريقون، صبر زرد، پوست هليله‏ى زرد، هليله‏ى سياه، انيسون و كمى زرنيخ را نرم كنيد و با سركه مخلوط كرده و هر روز روى آن بماليد.

جهت درمان برص كندش را بساييد و در روغن زده‏ى تخم‏مرغ مخلوط كنيد و حل كرده را شب‏ها روى آن بماليد.

جهت درمان برص زاج سياه، مويزج، مروفوه، گل ارمنى، شيطرج، براده‏ى آهن و نيل، همه را نرم كرده، با سركه مخلوط كنيد و شب‏ها روى موضع بماليد.

جهت درمان برص جوش‏شيرين را با آب گل خطمى مخلوط كنيد و روزى سه بار بماليد.

جهت درمان برص آمله‏ى مقشر، سنامكى، تربد مجوف، بسبايج، هليله‏ى سياه، پوست هليله‏ى زرد و پوست هليله‏ى كابلى از هركدام 10 گرم و افتيمون شامى، مصطكى رومى و استوخدوس هندى از هركدام 40 گرم، همه را نرم بساييد، بعد 50 گرم كشمش را جداگانه خوب بكوبيد، سپس همه را با 1 كيلو عسل مخلوط كرده و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه يك قاشق شربت‏خورى از آن را ميل كنيد.

همچنین ببینید

روش ساخت پماد ضد جوش سفیداب

پماد ضد لک سفید پوست

پماد ضد لک سفید پوست خواص پماد ضد لک سفید پوست: این پماد برای درمان …

5 دیدگاه

 1. با سلام برای درمان عزیزان اولین قدم چکاب کامل هست چون تیروئید و غلظت خون نقش مو ثری دارد قدم بعد درمان ا

 2. بوعلی باب سلامتی

  حرف شما کاملا درسته چون برص بیماری هستش که عوامل معتددی باعث بوجود اومدنش میشه و بهترین کار در اوایل مبتلا به بیماری و اولین نشانه های برص رفتن پیش متخصصین طب سنتی هستش

 3. باسلام وعرض ادب……موثرترین داروی گیاهی برای درمان برص یا (پیسی) چیست؟ لطفأراهنمایی فرمایید..ممنون از سایت خوبتون برای شما آرزوی موفقیت دارم…باتشکرفراوان

 4. بوعلی باب سلامتی

  جهت درمان کامل باید به متخصصین طب سنتی مراجعه کنید
  به لینک زیر مراجعه کنید
  لینک مراکز طب سنتی مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی تهران

 5. ممنون از اطلاعات بسیار مفید شما