سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / جندبیدستر چیست و خواص جندبیدستر

جندبیدستر چیست و خواص جندبیدستر

جندبیدستر چیست و خواص جندبیدستر
جندبیدستر یا گندبیدستر خایه سگ آبی می باشد
جندبیدستر دو بیضه جانور دریایی است که در طب سنتی قدیم کاربرد داشته است

بخاطر کمیاب بودن جندبیدستر در نسخه های دارویی طب سنتی مى‏ توان بجاى جندبیدستر به اندازه آن سوسن زرد و نیم اندازه آن فلفل استعمال کرد.

جندبیدستر
جندبیدستر
خایه جانور دریایى است و هر دو بیضه را از هم جدا نشده مورد استفاده قرار مى ‏دهند. پوسته نازک دارد که به کمترین دست زدن مى‏ شکند.

بهترین نوع جندبیدستر:
بهتر جندبیدستر آن است که دو بیضه باهم و بهم چسبیده (مزدوج) باشند. که در این صورت خالص است و بى‏ غش.

جندبیدستر تقلبی:
گاهى جندبیدستر بدلى مى ‏سازند. گاو شیر و انگم را با خون خمیر کنند و کمى جندبیدستر بدان مى ‏افزایند و در آبدانى (مثانه) خشک مى‏ کنند.

روش خشک کردن جندبیدستر:
کسى که خایه را از این حیوان جدا مى‏ کند باید دقت کند هنگامى که پوست خایه را شکافت هر رطوبتى را که در خایه موجود است و هرچه را که در آن رطوبت هست خارج سازد. رطوبت نامبرده مانند عسل است. باید خایه و رطوبت داخل آن را باهم خشک کنند.

طبیعت جندبیدستر:
از کلیه داروهایى که گرى دهند و مى‏ خشکانند لطیف‏ تر و قوى‏ تر است. پس باید مزاج آن در آخر سوم تا چهارم گرم و در دوم خشک باشد.

خاصیت جندبیدستر:
جندبیدستر بادشکن است. تن را به آن بیندایند گرم شود. ماده موم‏ مانندى که در داخل خایه است گزنده و بسیار گرمى‏ بخش است.

جندبیدستر در درمان دمل و جوش:جندبیدستر در علاج ورم گرم مفید است.

جندبیدستر برای زخم و قرحه: در مداواى قرحه‏ هاى کشنده (قتاله) سودمند است.

جندبیدستر برای مفاصل: با عصب سازگار است و گرمى دهد و در علاج لرزش و ترنجیدن تر و کزاز مرطوب و کرخى و فالج سودمند آید.

جندبیدستر برای مشکلات سر: اگر با سرکه و روغن گل باشد در بیمارى فراموشى و (لیثرغس) و بیمارى خواب‏ آلودگى مفید است. و اگر بیمارى خواب ‏آلودگى همراه تب باشد و آن را با عسل و فلفل مخلوط کنند و یک قاشق تناول نمایند سودمند است و زیانى نمى ‏رساند.
ضماد جندبیدستر یا بخورش سردرد سرد و سردرد بادى را تسکین دهد. در علاج گرى سرد مفید است. کسى که گوشش باد کرده به اندازه یک دانه عدس از جندبیدستر را در روغن سنبل بگدازند و در گوش چکانند بهترین دارو است.

جندبیدستر برای اندامهاى تنفسى: استنشاق بخارش در علاج ورم و سایر بیماریهاى شش مفید است.

جندبیدستر برای اندامان غذا: با سرکه داروى سکسکه است و تشنگى ‏آور است.

جندبیدستر برای اندامان دفعى: جندبیدستر و سرکه که باهم تناول شوند درد و پیچ شکم تسکین یابد و باد شکم از بین مى رود. دو درهم جندبیدستر، مخلوط با پونه و عسل را اگر بعد از رگ زدن (صافن) بخورند حیض را جارى سازد،
بچه‏ دان و بچه را بیرون آورد. سردى و بوى زهدان را از بین مى ‏برد. سردى خایه را برطرف مى‏ کند.

جندبیدستر برای زهرها: پادزهر نیش حشرات موذى است. پادزهر خفگى خربق است. جندبیدستر خاکى رنگ مایل به سیاهى سم قاتل است و شاید حتى یک روز امان ندهد. کسى که از این سم رهایى یابد به بیمارى ورم حجاب حاجز گرفتار آید.

پادزهر این سم ترشاب ترنج یا سرکه شراب یا شیر ماچه ‏خر است.

جانشین جندبیدستر: مى‏ توان بجاى جندبیدستر به اندازه آن سوسن زرد و نیم اندازه آن فلفل استعمال کرد.

منابع:
ابن سینا، حسین بن عبد الله – مترجم: شرفکندى، عبد الرحمن، قانون (ترجمه شرفکندى)، ۸جلد، سروش – تهران، چاپ: دهم، ۱۳۸۹ ه.ش.