خارش پوست

خارش پوست

پماد ضد خارش‏ گیاهی
درمان گیاهی خارش پوست با پماد گیاهی ضد خارش پوست
خواص پماد ضد خارش‏ گیاهی :
نافع براى خارش، کهیر، و بیمارى‏ هاى پوستى