بواسیر

بواسیر

بواسیر و درمان بواسیر
علل بواسیر چیست
– بواسیر از چه تولید مى‏ شود؟
– بواسیر اکثرا از ماده سودائى یا از ماده خون سودائى تولید مى‏ شود. کم اتفاق افتد