سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / درمان بی حسی انگشت شست پا

درمان بی حسی انگشت شست پا

درمان بی حسی انگشت شست پا
از بین رفتن حس لمس‏ در پاها به علت منع ورود روح نفسانى در اعصاب‏ است
گاهی بی حسی انگشتان پا به خاطر انباشته شدن سودا , بلغم و صفرا در اطراف نخاع می باشد
اگر عامل بى ‏حسى در مرکز یعنى جمجمه باشد حس و حرکت همه تن زایل مى ‏گردد، اگر عامل بى‏ حسى در نخاع باشد بیمارى به وجود آمده بستگى به محل ضایعه دارد که در اینجا بیشتر اندام‏هاى پائین بدن مثل پاها بى‏ حس مى ‏شوند ولى حس اندام‏هاى فوقانى سلامت باقى مى‏ ماند.
انگشت پا
نسخه: ۱ درمان بی حسی انگشت شست پا:
گل نیلوفر ۵ گرم‏
شاه‏تره ۵ گرم‏
تاجریزى ۵ گرم‏
پوست هلیله زرد ۵ گرم‏
هلیله سیاه ۱۰ گرم‏
داروهاى فوق را کوبیده، نرم کرده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزى سه قاشق مرباخورى، در این بیمارى به‏جاى آب مى‏توان شیر مصرف نمود.
گل قند عسلى و شربت‏هاى گرم دهند و عضو معیوب را با روغن قسط ماساژ دهند یا روغن شبت، بابونه فرفیون، مالند با آب گرم عضو را مرتبا بشویند. ضمادهاى گرم به کار برند.

درمان بی حسی انگشت شست پا اگر به علت ضعف نیروى حیوانى باشد از رویه زیر استفاده کند.
کنجد ۵۰ گرم‏
هلیله سیاه ۱۰ گرم‏
تخم کرفس ۱۵ گرم‏
سیاه‏دانه ۱۵ گرم‏
شیطرج ۱۰ گرم‏
همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل حل کرده روزى سه قاشق مرباخورى میل نمایند.

نسخه: [۲] درمان بی حسی انگشت شست پا:
جدوار ۵ گرم‏
عود ۵ گرم‏
عود الصلیب ۱۰ گرم‏
برگ فرنجمشگ ۱۰ گرم‏
دارچین ۵ گرم‏
سنبل ۵ گرم‏
درونج ۵ گرم‏
زرنباد ۵ گرم‏
مصطکى ۱۰ گرم‏
بوزیدان ۱۰ گرم‏
پیله ابریشم ۱۰ گرم‏
گاوزبان ۱۰ گرم‏
تخم بادرنجویه ۵ گرم‏
هیل غرابى ۵ گرم‏
همه را پس از نرم کوبیدن یا با ۲۵۰ گرم نبات یا شکر یا عسل مخلوط کرده، روزى ۳ قاشق مرباخورى میل نمایند.

نسخه: [۳] درمان بی حسی انگشت شست پا
سورنجان ۱۰ گرم‏
بهمن سرخ ۲۰ گرم‏
بهمن سفید ۲۰ گرم‏
نبات به اندازه همه، همه را نرم کوبیده روزى سه قاشق مرباخورى کف‏لمه ( ۱)نمایند.

نسخه: [۴] درمان بی حسی انگشت شست پا:
انغوزه ۱ گرم، سکبنیج ۱ گرم این مقدار براى یک روز صبح و عصر با عسل میل نمایند و چند روز ادامه دهند.

۱-کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و به دهان ریختن .
فلان کس روزی شش نخود تریاک کفلمه می کند، یعنی در کف دستش خرد کرده به دهان می ریزد می بلعد. (فرهنگ لغات عامیانه جمالزاده ).

تهیه و تنظیم از بوعلی باب سلامتی
منبع:
صانعى، صفدر، نسخه شفا – گل و گیاه، ۱جلد، حافظ نوین – تهران، چاپ: شانزدهم، ۱۳۸۶ ه.ش.