گلیکوگل

موارد مصرف قرص گلیکوگل:
گلیکوگل دارویی کمکی جهت پایین آورنده قند خون است

دستور مصرف قرص گیاهی گلیکوگل:
قرص گیاهی گلیکوگل روزی ۳ بار، هر بار یک قرص