سرخط خبرها
خانه / خواص گیاهان دارویی / خواص مشک دانه

خواص مشک دانه

مشک دانه اسم دوائى است هندى و در بنگاله كثير الوجود و مشک دانه, دانه‏اى است كوچك به قدر عدسى و ضخيم‏تر از آن و اغبر مايل به تيرگى و فى الجمله شبيه به گوش‏ماهى و با خطوط باريك و در جوف آن مغزى اندك چرب، بى‏طعم و رايحه غالبى دارد

خواص مشک دانه
خواص مشک دانه
خواص مشک دانه:
مشک دانه چشم را روشن گرداند
مشک دانه امراض دهان و بى‏مزه‏گى و خشكى را زايل و ثقل معده و رياح (نفخ) آن را دفع نمايد
مشک دانه جهت برص مفيد میباشد و سيلان منى(خروج غير عادى اسپرم) رادرمان میکند
و چون برگ و بيخ مشک دانه را در آب بمالند و صاف كرده با شكر بخورند قروح مجارى بول را كه سوزاك نامند نافع است
مقدار شربت (خوراك) آن تا يك درهم است (مخزن الادويه 583). امروزه در زبان عربى مشک دانه را ابو المسك، حب المسك و عنبربول مى‏نامند.

تهیه و تنظیم بوعلی باب سلامتی
منبع:مخزن الادويه